نمایش Error در توابع ایجاد شده توسط کاربر

در توابعی که توسط کاربر به اکسل اضافه می شود (UDF) ، هنگامی که یکی از مقادیر آرگومانها به درستی مقدار دهی نشوند ، باید خروجی تابع نشان دهد که خطایی رخ داده است. ولی مهم تر از همه این است که این خروجی در توابع دیگر از قبیل IsError و IFError و ... قابل استفاده باشد تا چنانچه کاربر از این توابع در فرمول خود استفاده کرده باشد ، با خطایی مواجه نشود.

برای این کار در تابع خود باید از تابع CVErr استفاده کنیم .

  • xlErrDiv0 = #DIV/0
  • xlErrNA = #N/A
  • xlErrName = #NAME
  • xlErrNull = #NULL
  • xlErrNum = #NUM
  • xlErrRef = #REF
  • xlErrValue = #VALUE

مثال :   برای نمایش خطای Value# در تابع خود  به طریق زیر عمل می کنیم :

CVErr(xlErrValue) 

/ 0 نظر / 83 بازدید