تابع Tax_91 برای محاسبه مالیات حقوق (ماهانه) سال 1391

Function Tax_91(Number)

Application.Volatile

Dim Range_1, Range_2, Range_3, Range_4, Range_5, Range_6, _
Range_7, Range_8, Range_9, Range_10, zarib_1, zarib_2, zarib_3, _
zarib_14, zarib_5, Tax_1, Tax_2, Tax_3, Tax_4, Tax_5

Range_1 = 5500000
Range_2 = 9000000
zarib_1 = (10 / 100)
Tax_1 = (Range_2 - Range_1) * zarib_1

Range_3 = 9000001
Range_4 = 13833333
zarib_2 = (20 / 100)
Tax_2 = (Range_4 - Range_3) * zarib_2

Range_5 = 13833334
Range_6 = 26333333
zarib_3 = (25 / 100)
Tax_3 = (Range_6 - Range_5) * zarib_3

Range_7 = 26333334
Range_8 = 88833333
zarib_4 = (30 / 100)
Tax_4 = (Range_8 - Range_7) * zarib_4

Range_9 = 88833334
Range_10 = 1000000000
zarib_5 = (35 / 100)
Tax_5 = (Range_10 - Range_9) * zarib_5

Select Case Number

Case Range_1 To Range_2
Tax_91 = (Number - Range_1) * zarib_1

Case Range_3 To Range_4
Tax_91 = ((Number - Range_3) * zarib_2) + Tax_1

Case Range_5 To Range_6
Tax_91 = ((Number - Range_5) * zarib_3) + Tax_1 + Tax_2

Case Range_7 To Range_8
Tax_91 = ((Number - Range_7) * zarib_4) + Tax_1 + Tax_2 + Tax_3

Case Range_9 To Range_10
Tax_91 = ((Number - Range_9) * zarib_5) + Tax_1 + Tax_2 + Tax_3 + Tax_4

End Select

End Function

دانلود فایل اکسل حاوی تابع Tax_91  با حجم 13 کیلوبایت :

Download From PersianGig

/ 0 نظر / 46 بازدید